گیربکس هالوشافت

گیربکس هالوشافت

این گیربکس قابلیت نصب الکتروموتور را به طور جداگانه و حتی در محل استفاده دارد . ورودی این گیربکس طوری طراحی شده که الکتروموتور فلنچ دار با مشخصات قید شده روی گیربکس توسط 4 عدد پیچ رابط به گیربکس متصل…